контакти кошница начало

Професионални монтажи

Резервирано захранване INTIEL
248.00лв

Описание на Резервирано захранване INTIEL

Настоящето устройство е предназначено за резирвиране на циркулационни помпи на отоплителни и слънчеви инсталации при отпадане на конвенционалното им мрежово захранване с цел да бъдат избегнати нежелани аварии в тях.

Резервирането се осъществява чрез електромеханично превключване на момпата между мрежово захранване 220V / 50Hz и автономно захранване 220V / 50 Hz, получено от акумулаторна батерия 12V, която се явява външен източник на енергия за устройството.

Превключването става автоматично в зависимост от наличието или липсата на мрежово захранване.

  • Наличие на мрежово захранване

В този режим циркулационната помпа получава захранване от мрежата и устройството работи като зарядно устройство за акумулаторната батерия. Напрежението на батерията се следи автоматично и при достигане на стойности от 13.8 - 14.2 V на изводите на акумулатора зарядният ток се прекратява. Поради процеса на саморазряд зарядното устройство периодично дозарежда батерията за времето докато е налице мрежово захранване. Така не се налага обслужване на акумулатора и се осигурява постоянното му поддържане в готовност за използуване при отпадане на мрежовото захранване.Този режим се индицира от зелен индикатор "МРЕЖА".

  • Липса на мрежово захранване

В този случай циркулационната помпа получава захранване от акумулаторната батерия посредством DC/AC преобразувател 12V / 220V. Напрежението на батерията се следи и при спадане под стойност 10.3V се включва предупредителен звуков сигнал. Ако напрежението на батерията продължава да спада, при стойност под 10V помпата и звуковият сигнал се изключват, но светва червен индикатор "АВАРИЯ". Това означава, че акумулаторната батерия е разредена и нейното повторно използуване е възможно само след заряд, т.е. при подаване на захранване от мрежата. Устройството е в състояние да осигури захранване на помпата с максимална мощност 150W за период от време 4 - 5 часа при използуване на акумулаторна батерия с капацитет от 55 до 60Ah. Този режим се индицира от червен индикатор "БАТЕРИЯ".

Технически данни:

• Захранващо напрежение                ~ 220 V / 50 Hz
• Напрежение на акумулатора          от 10.8 V до 15 V DC
• Изходно напрежение                       220 V AC    ±5%
• Изходна честота                                50 HZ       ±2%
• Изходна мощност                              150 W
• КПД                                                   90%
 

Задайте ни въпрос: